Optimistiska människor måste också gråta

Även många energiska, glada och optimistiska människor vet vad det är att gå igenom en depression. De av oss som lyser upp våra liv genom leenden, öppenhet och glädje har också behovet av att ventilera, gråta och läka sina sår såväl som trasiga delar. Bara när vi kan förhålla oss motståndskraftigt och behålla vårt rationella, objektiva och kraftfulla position kan vi hantera vad som än livet erbjuder.

Det vore korrekt att säga att den generella synen vi har av optimistiska människor är relativt ensidig. Vi känner alla någon som har en ovanlig förmåga att göra det svåra enkelt. Vi känner alla människor som är fulla av uppmuntran, hopp och intimitet. Har inte du en vän eller familjemedlem som alltid säger ”ja” och som verkar ha ett bra liv?


Optimistiska människor har alltid en plan, pessimistiska, ursäkter.

Vi tror att de är födda under en ”lycklig stjärna” och belönats med alla dessa positiva egenskaper. Men verkligheten är rätt annorlunda, såväl som intressant. Det finns två typer av optimism. Martin Seligman, fadern av positiv psykologi, kallade den första typen ”blind optimism”. Detta är när personen tror att vad som än händer kommer allt att sluta väl, vilket leder de till att man litar på ödet och agerar oansvarigt.

Den andra typen kallas ”rationell optimism”. Detta är när en person är medveten om att positiviteten i sig inte kommer leda till några förändringar. Att vara optimistisk är i grunden att ha perspektiv och  inte bli avskräckt av misslyckande eller tankar på nederlag.

 

optimistiska människor


På samma sätt är det viktigt att inse att optimism är en attityd du utvecklar. Faktum är att vår hjärna har en naturlig tendens att fokusera på potentiella externa hot som kan utsätta oss för fara. Optimism är därmed någonting du kan träna varje dag genom att stärka din karaktär, lära dig av dina bakslag och hantera dina känslor i de tuffa tider som oundvikligen är en del av allas liv.

Hur optimistiska människor förblir optimistiska i tuffa tider

Optimistiska människor är inte nödvändigtvis naiva. Det är sant att många av dem utövar en tom positivism där de bara andas djupt och känner tillit. De är enbart åskådare i sina liv. Det finns dock andra människor som översätter denna positivism till handling.

Vi säger detta eftersom optimism och vad den innefattar ofta missförstås. Det finns även en psykologisk dimension som är så värdefull att vilken ansträngning som helst är värd för att utvecklas i den.

Den amerikanska psykologiska föreningen utförde en studie för några år sedan för att fastställa hur den sociala och ekonomiska krisen påverkade befolkningen i allmänhet. Vi lärde oss intressanta och användbara fakta av den. Det upptäcktes att kvinnor var den mest utsatta gruppen. Det var också dem som upplevde de flesta psykologiska symptomen: stress, ångest, huvudvärk, utmattning och ätstörningar.

I en värld i kris, påverkar ojämställd betalning och jobberbjudanden främst det kvinnliga könet, vilket gör det viktigt att adressera det här problemet på ett mångsidigt sätt.


Den amerikanska psykologiska föreningen ville utröna var vilka strategier kvinnorna som hade lyckats använde för att hantera de tuffa tiderna. Hur de bit för bit erövrade viktiga eller maktpositioner.

Målning av kvinna

Motståndskraftig optimism

När dessa kvinnor förklarade deras dagliga hanteringsmekanismer benämnde psykologerna den här gruppens handlingar som”motståndskraftig optimism”. Det är inte längre en fråga om samma rationella optimism som Seligman talade om i sina dagar.

Faktum är att vi nu måste gå ett steg längre. Vi lever i en tid där vi måste integrera nya psykologiska strategier för att hålla oss flytande vid motgångar. De är som följer:

 • Att vara lojala mot våra idéer som vi tänkt igenom och nu tror på.
 • Acceptera negativa känslor: lyssna på deras budskap och på ett intelligent sätt få utlopp för energin de ger oss.
 • Förstå att livet består av erfarenheter, många av dem kommer inte vara positiva eller behagliga.
 • Svåra stunder bör ses som utmaningar. De är startpunkter för lärande och tillväxt.
 • Förena fasthet med motståndskraft, motivation med praktiskhet, kreativitet med möjlighet.
 • Låt oss även minnas att de flesta av oss lever i pessimistiska miljöer. Om vi verkligen vill möta optimistiska människor med rätt motståndskraft och optimism måste vi ibland byta miljö. Låt inte pessimisterna påverka dig och gå därifrån om du måste.

Optimistiska människor, tappra människor

När vi analyserar all data kan vi dra flera slutsatser. Till att börja med att släkt och vänner som vi anser optimistiska kanske inte alltid har varit sådana. Kanske lärde de sig med tiden och kämpar dagligen för att upprätthålla det perspektivet. Kanske innebar den där åtråvärda inställningen till livet en hel del arbete.

Å andra sidan måste vi inse att även den mest logiska, motståndskraftiga och rationella optimismen har sina svaga stunder. Faktum är att människor har gått hamnat i depressioner för att de ansett sig vara för starka. De trodde att optimismen gav dem en osynlighetsmantel, likt en sann superhjälte som kan hantera alla behov och uppgifter. Men även den tappraste av människor har sin svaga punkt, dennes kryptonit.

Därför är det bra att ha en mer praktisk inställning till positivism. Förstå att optimistiska människor inte hänger kvar vid agg och förbittring. De hoppar inte över utmaningarna i nuet. Istället accepterar de mångsidigheten som existerar och att de måste möta den.

Optimistiska människor omger sig med goda vänner. De har vett att vara tacksamma och att förlåta. Mest av allt använder de sin tappra, starka attityd som ett kalejdoskop, och målar upp ett vackert förtroende för framtiden.

A resistant flower growing in the hard ground.

Bilder från Nadia Chersakova


”ADD eller ADHD existerar inte hos vuxna!” Detta är en idé från det förflutna, men den har nu visat sig vara felaktig, ja rentutav helt falsk. I själva verket har vetenskapliga studier bevisat att även vuxna kan lida av dessa funktionsnedsättningar.

ADD står för Attention Deficit Disorder och ADHD för Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Båda funktionsnedsättningarna inkluderar med andra ord uppmärksamhetsproblem, medan ADHD även inkluderar hyperaktivitet.


Att dessa funktionsnedsättningar kan följa med den drabbade upp i vuxen ålder blir uppenbart när man kikar på de historier och saker som berättas i terapisessioner. De visar återkommande svårigheter, i flera år, på olika områden. Dessa svårigheter är i sin tur en följd av de negativa effekterna av kroniska symtom.

Å andra sidan är det även sant att vuxna med dessa funktionsnedsättningar själva kan ha utvecklat vissa strategier för att framgångsrikt kompensera för de svårigheter som följer med dem.

ADD och ADHD förekommer även hos vuxna. Det drabbar inte exklusivt barn.

Kvinna som mår dåligtFörödande effekter

Forskning har släppt data som visar att cirka 3% av den vuxna befolkningen har ett uppmärksamhetsproblem eller en impulsivitetsstörning. Dessutom kan de uppvisa hyperaktivitet.

Andra studier tyder på en ännu högre andel: 67% av barnen som diagnostiserats med ADHD har symtom som följer med dem i vuxenlivet. Detta kan störa deras prestationsförmåga på flera områden, till exempel relationer, arbete och studier.

Förekomsten av dessa funktionsnedsättningar hos vuxna är oåterkallelig. Att ha vuxit upp med ADD eller ADHD utan att känna till det kan ha förödande effekter.

Dessutom är utbredningen av ADD högre hos kvinnor, där problem med uppmärksamhet överväger (det vill säga utan att de uppvisar hyperaktivitet).

Bristen på hyperaktivitet döljer ofta problemet och gör att det går obemärkt förbi som en verklig svårighet. Faktum är att vi bara under de senaste åren har börjat upptäcka och behandla ADD hos kvinnor.

Å andra sidan ökar symtomatiska beteenden av ADD och ADHD, emotionella, intellektuella, fysiska och andra risker. Kroniska brister skapar enorm smärta och konflikt.

Svårigheterna att bibehålla uppmärksamhet återspeglas i lågpresterande, impulsivt beslutsbeteende, låg självkänsla eller familjeproblem. Det är svårare för vuxna med ADD eller ADHD att organisera och ordentligt kontrollera sina liv i allmänhet, såvida de inte har förvärvat strategier som kompenserar för denna svårighet.


Kvinna med ADD

Komplex diagnos

Identifiering av ADD eller ADHD hos en vuxen är viktigt för personens dagliga liv. Men det innebär inte att diagnosen är enkel. I själva verket är det i de flesta fall komplext och vi har, precis som för andra problem, fortfarande obesvarade frågor kring det.

Det råder dock ingen tvekan om att dessa funktionsnedsättningar existerar även hos vuxna och att behandling är möjlig så snart diagnos har ställts.

Från barndom till vuxen ålder med ADD eller ADHD

Man brukade anse att ADD och ADHD omfattade en rad barndomsproblem. Man trodde att de med tillväxt och mognad skulle minska och försvinna.

Tyvärr är det i många fall inte så. En stor andel av barn med ADD eller ADHD kommer fortsätta att ha det hela livet.

Det har också visat sig att när de är milda kan symtomen bidra till att forma en livsstil, ett sätt att vara. I många fall manifesterar sig uppmärksamhetsproblemet annorlunda när tonåringen växer upp och blir vuxen, men de centrala problemen förblir desamma.


Gradvis ackumulerar funktionshindret smärtsamma och komplexa sekundära konsekvenser. Detta skadar en persons självbild och självkänsla. Låg självkänsla är en typisk följd hos vuxna som lider av ADD eller ADHD.

En vuxen med ADD eller ADHD har ofta låg självkänsla.

Barn med ADHD
En vuxen med ADD eller ADHD: huvudsymtom

Det är viktigt att klargöra att ADD eller ADHD manifesteras av olika symtom som har grupperats för klassificering. På så sätt kan man ha någon av dessa funktionsnedsättningar även om man inte har samtliga symtom.

Enligt de mest använda psykologiska texterna grupperas de första symtomen i tre huvudgrupper: uppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet.

Symtom rörande uppmärksamhet

Personerna…

 • Lägger inte tillräckligt med uppmärksamhet på detaljer. De gör nonchalanta misstag i skolarbetet, på jobbet eller i samband med andra aktiviteter.
 • Har ofta svårigheter att behålla uppmärksamheten på arbetsuppgifter eller roliga aktiviteter.
 • Verkar ofta inte lyssna när man talar till dem direkt.
 • Följer ofta inte instruktionerna eller fullföljer inte uppgifter eller plikter.
 • Dagdrömmer.
 • Undviker uppgifter som kräver långvarig mental ansträngning.
 • Blir lätt distraherade av irrelevant stimuli.

Symtom rörande hyperaktivitet

 • Rör ofta sina händer eller fötter överdrivet.
 • Är ofta ”på högvarv”, som om de har en motor inom sig.
 • Pratar ofta överdrivet mycket.
 • Har problem med att tyst engagera sig i fritidsaktiviteter.

Symtom rörande impulsivitet

 • Ger ofta svar innan frågor har ställts klart.
 • Har svårt att vänta på deras tur.
 • Stör ofta eller lägger sig i andras aktiviteter.

Forskning säger att uppmärksamhetsproblem inte bara begränsar eller hindrar aktivt lyssnande. Det gör det till exempel svårare att aktivera, organisera, starta och upprätthålla uppmärksamhet på jobbet.

Dessutom kan det förekomma problem med att upprätthålla energi och ansträngning. Det kan också förekomma humörsvängningar och känslighet för kritik. Minnesproblem är vanliga också. Personerna kan ha svårt att ta fram begrepp som de redan lärt sig, och komma ihåg namn, datum och information i allmänhet.

Både de som lider av impulsivitet och uppmärksamhetsproblem, och de som också har hyperaktivitet, känner av effekterna av symtomen ovan. Sekundära effekter förekommer överallt, de flesta är baserade på oförståelse från omgivningen.

Det finns mycket bevis på att ADD och ADHD är ärftligt. Forskningen tar hänsyn till de genetiska faktorer som är närvarande vid dessa funktionsnedsättningar.

ADD eller ADHD?

Andra ”vuxna karaktärsdrag” av ADD och ADHD

Andra karaktärsdrag hos personer med ADD eller ADHD är följande:

 • Låg tröskel för trötthet när de måste utföra en uppgift under en lång period.
 • Problem med självkontroll och beteendereglering.
 • Svårigheter i reglering av känslor, motivation och aktivering av sig själva.
 • Låg självkänsla.
 • Svårigheter i personliga relationer.
 • Svårigheter med impulsivitet på områden med betydande potentiella risker: utgifter, olika missbruk, mat, fysisk säkerhet, sexuella relationer, etc.
 • Problem med att motstå frestelser.

Som vi har sett har mycket av den information som cirkulerats fram till nyligen kring ADD och ADHD haft barn och ungdomar som huvudfokus. Men utan att försumma allt arbete som kan göras med barn som har ADD eller ADHD är det dags att även prata om vuxna med dessa funktionsnedsättningar.

Hur är det med dig, identifierar du dig med dessa symtom? Är du en vuxen med uppmärksamhetsproblem? Om svaret är ja rekommenderar vi att du träffar en specialist. ADD och ADHD kan behandlas och ditt liv kan förbättras.


 • Hallowell, Edward M .; Ratey, John J.“TDAH: controlando la hiperactividad”. Ed. Paidós. 2001.
 • Russell A. Barkley.“Tomar el control del TDAH en la edad adulta”. Ledare: Octaedro. 2013.

Japanska ordspråk är mycket populära över hela världen. De har använts sedan urminnes tider i den stigande solens land för att guida människor i vardagen. Många av dem har lyckats korsa gränser. Idag är de ihågkomna över hela världen, även om vi i många fall inte känner till deras ursprung.

De flesta japanska ordspråk härstammar från landsbygden. Därför hänvisar många av dem till naturlig skönhet. De speglar vad som lärs från solen, vattnet, floden och till och med stenarna. Alla har en obestridligt poetisk antydan. Faktum är att de också har använts inom filosofi och religion.


Japanska ordspråk är mycket gåtfulla. De österländska kulturerna är mycket diskreta. Det är därför som de flesta ordspråken använder få ord och lämnar mycket till fantasin. De förmedlar en fridfull och tålmodig syn på världen. Här delar vi 10 av dessa fantastiska kapslar av visdom.

”En tusenmilaresa börjar med ett enda steg”.

-Japanskt ordspråk


Japanska ordspråk om handling

Flera japanska ordspråk talar om handling. För österländsk kultur är aktivitet inte impulsiv eller kompulsiv. Tanken och aktiviteten går hand i hand. Det ena kompletterar det andra. De säger så här, ”Om du tänker på det, bestäm det. Om du har bestämt dig, tänk inte på det”.

Japansk kultur

Den japanska uppfattningen av hastighet återspeglas perfekt i detta ordspråk, ”Snabbt är långsamt, men kontinuerligt och utan avbrott…” Det är tydligt att hastighet för den här kulturen har mer att göra med effektivitet än med snabba handlingar.

Många tror felaktigt att österländska kulturer är passiva. Tvärtom. Vad som händer är att de ser handlingen ur ett annat perspektiv. Det är inte ovanligt för många japanska ordspråk att mana till handling, men samtidigt skapa en gräns för den. Som i denna vackra mening, ”Gör ditt bästa och lämna resten till ödet”.


Vänlighet mot andra

Japanerna har en djup känsla för samhörighet. Många av deras traditioner är inriktade på att bevara respekt och hänsyn till andra. Därför värderar de mjuka uttryck djupt, ”Ett vänligt ord kan värma tre vintermånader”.

Respekt för andra återspeglas i många japanska ordspråk. Detta är ett av dem, ”Utvärdera sju gånger innan du ifrågasätter en person”. Det är en uppmaning att undvika fördomar om andra.

Den fridfulla inställningen hos österländska kulturer förväxlas ofta med brist på passion. Det här är inte sant, för de kan vara mycket passionerade. Och lyckliga. Det här uttrycket ger till exempel ett högt värde till glädje, ”Lycka kommer in i ett hem med skratt”. Det är sant. Skratt främjar harmoni och lycka.

Om vägarna för personlig tillväxt

Japans samhällsinriktade och kooperativa känsla är perfekt förkroppsligad i detta ordspråk, ”Solen känner inte till det goda, solen känner inte till det dåliga. Solen tänds och värmer alla lika. Den som finner sig själv är som solen…” Det innebär att en solid identitet återspeglas i full acceptans av andra och världen.

Mt Fuji representerar japanska ordspråk

Ett annat av de japanska ordspråken lyder, ”Om du frågar så kommer du att känna skam i en minut, om du inte gör det kommer du att känna skam hela ditt liv”. Det finns en stor visdom i detta. Japan är ett mycket reserverat samhälle. Men i sådana här ordspråk sätter de också en gräns för diskretion.

Långsamhet och väntan

Japan har ett tusen år gammalt förflutet. Japanerna har lärt sig att förstå och värdera tiden. De vet att den viktigaste och genuinaste delen av livet tar tid. Detta visas i detta fantastiska ordspråk, ”De djupaste floderna flyter långsamt”. Det betyder att allt som har djup manifesterar sig långsamt.

Japanerna vet att tålamod är en avgörande dygd. De har själva upplevt att triumf eller misslyckande i stor utsträckning beror på tålamod. De säger det så här, ”Segern tillhör dem som väntar en halvtimme längre än sin motståndare”. Så för dem tillhör triumfen alltid den mest tålmodiga.

Detta är bara ett mycket litet urval av några av de mest populära japanska ordspråken. Det finns hundratals som väntar på att återupptäckas. Vi har mycket att lära av denna kultur, som har blomstrat över många historiska eror och stigit från askan när verkligheten har krävt det.